Informace členům

23.08.2018

V Praze 22. srpna 2018

Vážené hráčky, hráči a rodiče,

jistě jste i Vy zaznamenali změny způsobené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se musel podřídit i náš klub. Protože náš klub, kromě zákonných údajů, zpracovává i osobní údaje, ke kterým je nutný souhlas, žádáme Vás o vyplnění formuláře "Souhlas se zpracováním osobních údajů a přihláška člena - sezona 2018-2019", který najdete na www.fbkkobylisy.cz/formulare, stejně jako další formuláře, které můžete potřebovat v průběhu sezony.

Každá hráčka/hráč musí předat oddílu prostřednictvím trenéra příslušné kategorie platný lékařský posudek ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 391/2013 Sb., (formulář ke stažení na www.fbkkobylisy.cz/fomulare), jehož platnost je 12 měsíců ode dne vystavení lékařem bez ohledu na to, že lékař uvede v posudku delší dobu platnosti potvrzující způsobilost pro výkonnostní sport - florbal.

Každá nová hráčka/hráč musí předat oddílu prostřednictvím trenéra příslušné kategorie vyplněný formulář "Přihláška člena do České Florbalové Unie", který je ke stažení na www.fbkkobylisy.cz/fomulare.

Příspěvky na sezonu 2018-19 jsou stanoveny pro kategorie:

- přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci a dorostenci ve výši 6800 Kč,

- junioři a muži ve výši 7400 Kč,

- ženy ve výši 7100 Kč.

Příspěvky je nutno uhradit nejpozději do 16. října 2018 na účet číslo 149087319/0800 vedený u České spořitelny, a. s. Příspěvky se platí pouze v jedné splátce. Variabilní symbol je 9001+prvních 6 číslic rodného čísla přihlašované hráčky nebo hráče. 

POZOR! Od srpna 2018 došlo ke změně čísla účtu. Pro veškeré platby spojené s florbalem používejte již toto nové číslo účtu: 149087319/0800.

Pro sportovní činnost musí hráčka/hráč mít předepsané sportovní vybavení, kterým se zejména rozumí florbalová hůl s certifikací IFF popřípadě součásti brankářské výstroje certifikované IFF, sportovní sálová obuv, sportovní venkovní obuv, sportovní oblečení (tričko, trenýrky nebo tepláky), plastovou láhev na pití a kompletní dres (vyjma brankářů), v kategoriích přípravka, elévové a mladší žáci je povinností mít ochranné sportovní brýle.

Více informací o činnosti našeho oddílu se dozvíte na www.fbkkobylisy.cz nebo částečně také na www.facebook.com/florbalkobylisy. Případné dotazy směřujte na e-mail florbal@sokolkobylisy.cz nebo prostřednictvím dotazového formuláře na stránkách www.fbkkobylisy.cz/kontakt.

Tým trenérů FbK Kobylisy